Læreplanen

Algebra Challenge oppfyller store deler av kompetansemålene for Tal og Algebra

  • 7. årssteg: rekne med positive og negative heile tal
  • 7. årssteg: finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
  • 7. årssteg: bruke digitale verktøy i berekningar
  • 7. årssteg: finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • 7. årssteg: stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal
  • 10. årssteg: rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
  • 10. årssteg: forenkle algebrauttrykk, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk
  • 10. årssteg: løyse likningar og ulikskapar av første grad og likningssystem med to ukjende og bruke dette til å løyse praktiske og teoretiske problem
  • VG1 1P: forenkle fleirledda uttrykk og løyse likningar av første grad og enkle potenslikningar
  • VG1 1T: omforme uttrykk og løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både ved rekning og med digitale verktøy